Tuesday, March 21, 2017

Cranes (9) : Stourbridge

At the end of the Stourbridge Arm.