Tuesday, February 19, 2013

Watercrez

Watercrez at Stratford on the river Avon.
Stratford-upon-Avon